• RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 1E, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, RAID 60